در شعرهای من

نـــامِ تو نامرئی ست

عاشقانه_ای برایت خواهم نوشت

که با صدا زدنِ نامت

تمام ز

در شعرهای من

نـــامِ تو نامرئی ست

عاشقانه_ای برایت خواهم نوشت

که با صدا زدنِ نامت

تمام زنــــانِ سرزمینم برگردند