تورو دوست دارم مثه خواب خوب بچگی

بغلت میگیرمو میمیرم به سادگی


آغوش