این روزها به سختی میخوابم فکرم ، یادم... همش پیشه توست...

ساعت 2 نیمه شب تلفن خونه به صدا درمیاد،

با چشمای پف کرده و بی جون گوشیو بر میدارم 

صداتو میشنوم و اروم میشم انگار اصلا خواب نبودم.

دلم پیشته حتی وقتی که رفتی واسه خدمته آموزشی

و میدونم تهران افتادی و نزدیکمی ولی نمیتونم بیام ببینمت

دلم شور شروع شدنه سربازی اصلی رو میزنه که میوفته اصفهان

و یک سال تمام نمیتونم خیلی ببینمت ...

تیپه سربازیتو دوست دارم نوار قرمز رنگ خط شلوار سربازیت جالبههه 

حتی کچلی تو هم دوست دارمم

ماه بانو و دل نوشت های یهویی...