یک مرد باغیرت...


پیش از داشتن زنے باحجاب،

چشمانے با حجاب دارد...!

همسرت که حسینی باشد تو را زینبی میکند...