همین آرامِـــش محضت
همین لَــبـخَــنـدِ آرومت
تُـــ ــــو دُنــیــ ــای مَـــنـی و مَـــ ــــن ،
تــــــوو رُویـــ ـــاهـــ ـــام خـــ ــــانـــ ــــومِـــ ــــت

هوای خونمون گرمه
پر از عطر هل و چایی
دلت قرصه کنـــار مَـــن
دلَــــم قرصه که اینجایی

برای آرزوهامون
به فکر قله ی قافم
تو داری شعر میگی و
مَـــ ـــنَـــم شـــالِــ ــت رو مـ ــی بــــ ـــافَــــ ـــم ...